סוגיא #4 בבא קמא פד:ב – פה:א

Rabbi Mordechai Silverstein
The Conservative Yeshiva

.To view the English text, click here

1. [פיסקא מן המשנה]

צער – כוואו בשפוד או במסמר וכו’.

2. [שאלה]

צער שלא במקום נזק משתלם – מאן תנא?

3. [תשובה]

אמר רבא: בן עזאי היא;

3א. [ברייתא המובא לפרט את התשובה – ראה שמות כא:כה]

דתניא, רבי אומר: כויה נאמרה תחילה,
בן עזאי אומר: חבורה נאמרה תחילה.

3ב. [פירוש הברייתא ראה שמות כא:כה)]

במאי קא מיפלגי?
– רבי סבר: כויה – דלית בה חבורה משמע,
כתב רחמנא “חבורה”, לגלויי עלה דכויה, דאית בה חבורה – אין, אי לא – לא;
– ובן עזאי סבר: כויה – דאית בה חבורה משמע, כתב רחמנא “חבורה”, לגלויי עלה דכויה – דלית בה חבורה.

4. [קושיא]

מתקיף לה רב פפא: אדרבה, איפכא מסתברא,
– רבי אומר: “כויה” נאמרה תחילה,
סבר: כויה – דאית בה חבורה משמע, כתב רחמנא “חבורה”, לגלויי עלה דכויה – דלית בה חבורה;
– בן עזאי אומר: “חבורה” נאמרה תחילה,
סבר: כויה – דלית בה חבורה משמע, כתב רחמנא “חבורה”, לגלויי עלה דכויה, דאית בה חבורה – אין, אי לא – לא,
– ואמסקנא קיימי;

5. [ביאור אחר לברייתא]

אי נמי, דכולי עלמא, כויה – בין דאית בה חבורה בין דלית בהחבורה משמע, והכא בכלל ופרט המרוחקים זה מזה קמפלגי,
– רבי סבר: אין דנין אותו בכלל ופרט,
– ובן עזאי סבר: דנין אותו בכלל ופרט;

6. [שאלה על דעת רבי]

וכי תימא חבורה לרבי למה לי?

7. [תשובה]

לדמים יתרים.

8. [פיסקא מן המשנה]

אומדין כמה אדם כיוצא בזה רוצה ליטול וכו’.

9. [שאלה]

צער במקום נזק היכי שיימינן?

10. [תשובה]

אמר אבוה דשמואל: אומדין כמה אדם רוצה ליטול לקטוע לו ידו.

11. [קושיא]

לקטוע לו ידו, לא צער לחודיה הוא, הא כולהו חמשה דברים איכא!

11א. [עוד קושיא]

ועוד, בשופטני עסקינן?

12. [תירוץ – הסבר לשיטת אבוה דשמואל]

אלא, לקטוע ידו הקטועה.

13. [דחיית ההסבר]

ידו הקטועה נמי לא צער לחודיה איכא, הא צער ובושת איכא, דכסיפא ליה מילתא למשקל מבשרו למשדייה לכלבים!

14. [תירוץ אחר]

אלא, אומדין כמה אדם רוצה ליטול לקטוע לו ידו המוכתב למלכות בין סם לסייף.

15. [קושיא]

אמרי: הכא נמי לא שקיל ומצער נפשיה!

16. [תירוץ אחר]

אלא, אומדין כמה אדם רוצה ליתן לקטוע לו ידו המוכתב למלכות בין סייף לסם.

17. [קושיא]

האי ליטול, ליתן מבעי ליה!

18. [תירוץ]

אמר רב הונא בריה דרב יהושע: ליטול זה מזה מה שנתן זה.

Go Back To Questions and Summary

image_print