תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קיח עמוד א

וכי מאחר דאיכא הלל הגדול, אנן מאי טעמא אמרינן האי? משום שיש בו חמשה דברים הללו: יציאת מצרים, וקריעת ים סוף, ומתן תורה, ותחית המתים, וחבלו של משיח. יציאת מצרים – דכתיב +תהלים קיד+ בצאת ישראל ממצרים, וקריעת ים סוף – דכתיב +תהלים קיד+ הים ראה וינס, מתן תורה – דכתיב +תהלים קיד+ ההרים רקדו כאילים, תחיית המתים – דכתיב +תהלים קטז+ אתהלך לפני ה’, חבלו של משיח – דכתיב +תהלים קטו+ לא לנו ה’ לא לנו.

Since we have Hallel Hagadol (Psalm 136), what’s the reason for saying this [Hallel]? Because five things are found in it: The Exodus from Egypt, the parting of the Red Sea, the giving of the Torah, the resurrection of the dead and the birth pangs of the messiah.

The Exodus from Egypt – as it is written (Psalm 114:1), When Israel came out of Egypt; The splitting of the Red Sea, as it is written (Psalm 114:3) The sea saw and fled; The giving of the Torah, as it is written (Psalm 114:4) The mountains skipped like lambs, The resurrection of the dead, as it is written (Psalm 116:9) I will walk before Hashem in the land of the living; The birthpangs of the messiah as it is written (Psalm 115:1), Not for us Hashem, not for us…

Return To Psalm 114

image_print